ДОДАТКОВІ НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИВЧАЮТЬСЯ

№ з/п Назви навчальних дисциплін Кількість кредитів Кількість годин Вид індивідуального завдання
Загальна аудиторних
лекцій практичних лабораторних самостійна робота і контрольні заходи індивідуальна робота
Всього
Всього за семестр Х______________ ________________________ ______________ _______________________

(підпис студента) (прізвище та ініціали) (підпис куратора) (прізвище та ініціали)
ПОНАД ОБСЯГИ, ВИЗНАЧЕНІ НАВЧАЛЬНИМ ПЛАНОМ

Форма семестрового контролю (екзамен, залік) РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ
Оцінка за націо-нальною шкалою Кількість балів Оцінка за шкалою ECTS Прізвище та ініціали викладача, який проводив контрольні заходи Підпис викладача Дата виставлення семестрової оцінки
Х Х Х Х Х Х

___________________________________ ______________________(підпис директора, декана, завідувача) (прізвище та ініціали)
НАВЧАЛЬНІ ДИСЦИПЛІНИ, ЯКІ ВИВЧАЛИСЬ

№ з/п Назви навчальних дисциплін Кількість кредитів Кількість годин Вид індивідуального завдання
Загальна аудиторних
лекцій практичних лабораторних самостійна робота і контрольні заходи індивідуальна робота
Всього
Всього за семестр Х

______________ ________________________

(підпис студента) (прізвище та ініціали)

В ІНШИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Форма семестрового контролю (екзамен, залік) РЕЗУЛЬТАТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ЗНАНЬ
Оцінка за націо-нальною шкалою Кількість балів Оцінка за шкалою ECTS Скорочена назва вищого навчального закладу Назва і номер документа, який засвідчує зарахування змістових модулів Підпис особи, яка внесла запис Дата внесення запису
Х Х Х Х Х Х Х

________________________________ _________________

(підпис директора, декана завідувача) (прізвище та ініціали)

Практична

№ з/п Назва практики Назва підприємства, організації, установи Курс Тривлість практики (дата: від-до) Яку роботу виконував Кількість кредитів


Підготовка

Дата захисту звіту Оцінка за націо-нальною шкалою Оцінка Прізвища та ініціали викладача-керівника практикою і членів комісії Підписи
загальна кількість балів за шкалою ЕСТS

______________________________ ______________________

(підпис директора, декана, завідувача) (прізвище та ініціали)

ВИКОНАННЯ КУРСОВИХ ІНДИВІДУАЛЬНИХ

№ з/п Назви курсових проектів (робіт) за навчальним планом Семестр

ЗАВДАНЬ (ПРОЕКТНИХ РОБІТ ТОЩО)

Дата захисту Оцінка за національною шкалою Оцінка Прізвища та ініціали членів комісії Підписи
загальна кількість балів за шкалою ЕСТS

__________________ ___________________ ______________________

(підпис директора, декана, завідувача) (прізвище та ініціали)

ДЕРЖАВНА

ДЕРЖАВНІ

№ з/п Назва екзамену Дата складання екзамену

ДИПЛОМНИЙ ПРОЕКТ

№ з/п Тема дипломного проекту (роботи) Прізвище та ініціали керівника Відмітка керівника про допущення дипломанта до захисту Дата захисту роботи

АТЕСТАЦІЯ


5025708312045821.html
5025740441050186.html
    PR.RU™